دوستان بزرگواری که در مدت غیبتم

منو با پیامهاتون شرمنده کردید خیلی گلید از همتون ممنونم

آقا رضای گل ممنونتم که اینقدر بزرگواری که نگرانم شدی

نگار خانوم شرمنده ات هستم

و آجی نوشین نیلوفر اینا فقط میتونم بگم خیلی گلی

متاسفانه من روز سیزده بدر بدجور تصادف کردم  و هر دو دستم شکست و یکی از پاهام مو برداشت و دوتا از مهره های کمرم جا به جا شد .

خلاصه کاملا دسته دوم شدم

امیدوارم بتونم تا چند روز آینده یه غلطی بکنم

امروز دست چپم از گچ بیرون اومده ولی هنوز پشت میز نشستن ی کم واسم سخته

فقط تو رو خدا سرعت رو فراموش کنید هر گز با سرعت بالا نرونید من یه آیینه عبرتمقهقهه

همتونو دوست دارم  منتظرم بمونید و منو جا نذارید

                                                                              فعلا