خوب یالا بپرید ادامه ی مطلب لبخند


تازه  من دیدم بعضی ها تو آسانسور زیلو پهن میکنن میشینن .

اینم پیوند انگور با اسمارتیز

میگن بعد از موفقیت چشم گیر این کتاب جلد دومش به اسم مامان من ر*دم هم به زودی به بازار میاد . حالا اینها یه طرف مرگ من به عکس اون فیله و زرافهه نگاه کنید که اون راحتیه داره واردشون میشه تا پی پی پیدا کنه و با هاشون صحبت کنه به زبون خوش بیان بیرون . حالا اینها یه طرف بد بخت قورباغه رو نگاه کنید بس زور زده چشماش داره میاد بیرون . اینم هیچ من موندم اون مرغه چرا موقع جیش داره دست و پاشو تکون میده فکر کنم داره پمپ میزنه که جیشها بیان بیرون .

دقت کنید اونم اصلا نترسیده

ای ماه ، آه .

میگم باز خوبه سرشون پیدا نیست بعدا آبروشون بره . ولی هی باید از زیر در نگاه کنن ببینن پا اون اطراف نباشه بعد تند در برن .

خو دیگه قیافه ی من اینطوریه

یالا دخترها و آبجی ها زود اعتراف کنید عاشق این ماشینید 

قلب