برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید .قلب


من دارم میرم یه چند تا کشیده ی آبدار به خودم بزنم کسی میاد بیاد با هم بریم .

فکر کنم این عکس بچگیهای منه .

نه خو آقای تولید کننده بیا جواب بده و مسئولیت پذیر باش

میگم جور دیگه ای بلد نبودی کار خیر کنی ؟ بعضی ها یا ابلهن یا ابله و نفهم یاد این شعر افتادم :

خواجه در حومه مستراحی ساخت

تا بگویند ذکر او از پس

هر که می/ید اندر او میگفت :

توشه ی آخرت همینش بس

میگم تو دیگه یهو دستو از تو صندوق عقب در می آوردی که شیرین کاریت تکمیل بشه

بابا تاب دارد یا بابا تاب است ؟ به راستی کدامیک ؟

اینم موقعیت جغرافیایی خوزستان در نقشه .

 

شاد باشید قلب