از برنارد شاو پرسیدند: از کی احساس کردی پیر شدی؟

 

گفت: از وقتی که به یک خانوم چشمک زدم بعد اون خانوم از من پرسید : آشغال رفته تو چشمتون؟