بی سرو صدا برید ادامه ی مطلب آموزیده بشیدقلب


 

 اگه دیدین دختر با عجله داره راه میره یا اگه دیدین یه دختر داره میدوه...
شما از پشت سر دنبالش کنید و بگین آی دزد آی دزد بگیرینش دار
و ندارم رو برد ... اگه دختر وایساد و شما رو نیگاه کرد بازم داد
بزنید که : دزد همینه که ایستاده . اگه دختر ترسید و پا به فرار گذاشت
خوش به حالتون میتونید یه تعقیب و گریز حسابی راه بندازین و از این
کار لذت ببرین ولی اگه وایساد و فرا نکرد برای اینکه ضایع نشین
به دویدن ادامه بدین و بازم داد بزنید آی دزد ... .قلب


 

 آموزیدید یا نه ؟ 

قلب