دقت کردید ؟وقتی ...

اصلا برید ادامه ی مطلب .قلب


دقت کردید وقتی بعضیها (مخصوصا ننه ها و بعضیهای دیگهشیطان) میگن کیک پختیم فوق فوقش یه همچین اژدهایی پختن

بعد انتظار دارن بقیه به خودشون بقبولونن یه همچین چیزی میبینن ؟

با تشکر از یکی شیطاننیشخندقلب