برای خواندن این جوکها میدونید که باید کجا برید ؟ آفرین از کجا فهمیدی ؟ قبول نیست تو دیدی .قلب


امروﺯ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﻧﻮﻧﻮﺍ ﮔﻔﺖ:
ﮐﯽ ﺳﯿﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ؟
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺎ ﺟﻠﻮ ﻧﻮﻧﺘﻮ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﻭ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩم!!!!

 

 

 

ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﻘﺐ
ﺩﭘﺮﺱ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ 2 ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﻭﻧﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﻢ!
ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﭘﺸﺖ
ﻓﺮﻣﻮﻥ ﺭﮔﺒﺎﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﮒ . ﺯ (((:
ﺳﺮ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﮑﻨﻪ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺭﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻡ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻮﻭﻥ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﺣﻤﺖ
ﺩﺍﺩﯾﻢ

 

 

 

 

ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺧﺮﯾﺪﻡ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ:
ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺗﺎﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺁﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻗﺮﻗﺮﻩ ﮐﻨﻢ،ﺧﺪﺍ
ﺧﯿﺮﺷﻮﻥ ﺑﺪﻩ ﺁﮔﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ

 

 

 

 

من یه بار تو اینترنت داشتم میگشتم بابام اومد پشت سرم مجبور شدم کل Help ویندوز رو بخونم، این ویندوز اگه بدونید چه قابلیت هایی که نداره

 

 

 

 

من اگه پولدار بودم یک ثانیه هم وقت تلف نمیکردم. ولی خب چون پولدار نیستم کلن دارم وقت تلف میکنم

 

 

 

 

یــه بـار هــم 7,6 سـاله بـودم رفـتـه بـودم قـصـابی دم عـید بـود و خیلی هم شلـوغ...!!!

قـصـابـه هـم گـوشـت هـر کـی آمـاده مـیـشد ایـنـجـوری صـداش مــیــزد:گــوسـالـه کــی بـود؟؟؟
گــوسـفـنـد بـیـا ایــنــجـا ....

خـلاصـه نـوبـت مـن شـد, سـاتـورِش رو آورد بـالا گـفـت: تـو گــوســفـنـدی؟؟؟

مــنـم تـرسـیـدم زدم زیــر گـریـه گـفـتـم نــه عـــمــو بـــه خـــدا مــن گــــاوم :|

( مـلـت هـلـیـکـوپـتـری زدن کـف مـغـازه :| :| :| )

 

 

 

 

دقت کردین اول صبحی که خابالو سوار تاکسی میشی، این مجریای رادیو چقدر سرحال و پرانرژی ان؟ 
آدم دوس داره بگیره جرشون بده 

 

 

 

 

 

ﺩﯾﺸﺐ ﺭﻓﺘﻢ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺰﺭﯾﻘﺎﺗﯿﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻡ ﺷﻠﻮﺍﺭﻣﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ
ﮔﻔﺘﻢ : ﻓﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﮐﺎﻓﯿﻪ؟ |:
ﮔﻔﺖ : ﺁﺧﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﺮﺗﺘـــ . . .

 

 

 

 

 

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ : ﺍﺥ ﺟﻮﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺳﻤﻤﻮﻧﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ .....
.
.
.
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ : ﯾﺎ خود خدا ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻪ

 

 

 

رفتم بانک به تحویلدار گفتم : میخوام یه حساب مشترک باز کنم !
میپرسه با کی ؟
گفتم : با یکی که خیلی پول داره …
گفت : خودتو مسخره کن !
اعصابا هم ضعیف شده ، ملت کارشونم درست انجام نمیدن !

 

 

 

 قلب