علم بهتر است یا ثروت؟قلب


ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ


ﺗﺎ ﺍﻧﺸﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ«ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍست


ﯾﺎﺛﺮﻭﺕ


ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ

...
ﭘﺴﺮﮎ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺍﻡ

!
ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﭼﻮﺑﯽ ﭘﺴﺮﮎ ﺭﺍ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮﺩ


ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻼﺱ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ


ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰﻭ ﺑﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ


ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ


ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪ


ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:ﺁﺭﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ


ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻓﺘﺮﯼ


ﻣﯿﺨﺮﯾﺪﻡ


ﻭ ﺍﻧﺸﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ..

معلم با ناباوری گفت : واقعا ؟

پسرک با چشمانی اشکبار به زمین خیره شد

معلم اینبار طوری او را زد که پسرک همون وسط کلاس ر*د به خودش

معلم گفت : میدانی چرا تو را همچون سگ زدم ؟

پسرک ناله کنان و بویناک گفت : نه آقا!

معلم گفت : به دو دلیل اول آنکه مرا جلوی جمع شرمنده کردی

ودوم برای اینکه فقیرا رو خوشم میاد بزنم . اینقدر کیف میده ، فقیرا رو وقتی میزنی صدای قشنگتری میدن .

  

 نتیجه ی آموزیدگی : اگر فقیر هستید حتما قبل از ورود به کلاس درس به دستشویی بروید .

 قلب

مخلص شما با اندکی دخل و تصرف داش دیوونه