به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


من میگم این یه نوع کیوی نورانیه نظر شما چیه ؟

من میگم رفته تو یخچال تا آدم فاسدی نشه شما چی میگید ؟

فقط یه لحظه مجسم کنید طرف چطوری از این میخواد استفاده کنه

اینه که میگن مال دنیا بی ارزشه داره میبره بریزه دور . 

خوب دیگه چی بگیم 

اینم فحش تصویری

زنه بود تو تام و جری که نشونش نمیداد ها اینم عکسش

من معتاد به این کارم اینقدر حال میده که نگو

اینم که توضیح نمیخواد

قلب