برید سر کلاس قلب


بلدید در آینده باید چطور مادر زن و مادر شوهری بشوید ؟ پس از این بانوی آموزیده مند بیاموزید .

 

از خانمی پرسیدند حال پسر و دخترتان چطور است؟

خانم جواب داد : دخترم زندگی خوشی پیدا کرده که من همیشه برایش آرزو می کردم . ابدا دست به سیاه و سفید نمی زند .
صبحانه را در رختخواب می خورد . بعد اظهرها هم دو سه ساعتی می خوابد . عصر با دوستانش به گردش می رود و شب هم با تفریحاتی مثل سینما و تلویزیون سر خود را گرم می کند . یقین دارم که دامادم هم با داشتن چن
ین همسری سعادتمند است !...

پرسیدند وضع پسرت چطور است ؟

گفت : اوه اوه !!! خدا نصیب نکند ! بلا بدور ، یک زن تنبل و و وارفته ای دارد که انگار خانه شوهر را با تنبل خانه اشتباه گرفته است .
دست به سیاه سفید که نمی زند . اصرار دارد که صبحانه را در رختخواب بخورد .
تا ظهر دهن دره می کند . بعد اظهر ها باز تا غروب خبر مرگش کپیده ! عصر هم از خانه بیرون می رود و تا نصفه شب مشغول گردش است . با وجود این زن ، پسرم بدبخت است!!!!!!!!

 

یاد گرفتید ؟ آموزیده شدید ؟

برید خونه هاتون کلاس تعطیل شد .

قلب