مراجعان گرامی به ادامه ی مطلب رجوع کنید تا ارجاع کرده باشید به مرجع .قلب


باورتون میشه من تا قبل از دیدن این عکس هیچوقت نمیدونستم گیاهان هم دستشویی میکنند ؟

هماهنگیتون تو حلق هارمونی

خاک بر سر های خلاق

ببرها بعضی هاشون اعصاب ندارن ها .

دمت گرم جوجه خلاق

خو دیگه 

من وقتی بچه بودم آرزوم این بود از این نونها بخورم و نمیدونم چرا اسمشو گذاشته بودیم نون لوسی می ؟

چگونه از فرزندانمان به جای تی استفاده کنیم

تو رو خدا ترکم نکن