جواب هیچ سوالی را نمی‌دهند و در جواب سوال شما آنها یک سوال از شما می‌پرسند!

مثال۱ (وقتی می‌خواهید سوار تاکسی شوید)

شما: آقا کجا می‌رید؟

راننده اصفهانی : شوما کوجا می‌خَین برین؟

شما: دروازه تهران

راننده اصفهانی : در بستی؟

(در اینجا اگر بگید نه راننده دیگه جوابتون رو نمی‌دهد اما اگر بگید بله) :

راننده اصفهانی : بیُین بالا

شما: چقدر می‌شه

راننده اصفهانی : چندی می‌خَی بدی؟

شما: … تومن

مستقلا از مبلغ شما جواب راننده اصفهانی : کَمِس دادا !

مثال۲ ( وقتی از دوست اصفهانی خود آدرس یک خیاط می‌پرسید)

شما: خیاط خوب سراغ داری؟

دوست اصفهانی شما: چی‌چی می‌خَی بیدوزی؟

شما: کت و شلوار

دوست اصفهانی : پارچه داری؟

شما: بله

دوست اصفهانی : پارچِت خُبِس؟

شما: بله

دوست اصفهانی : چه رنگیِس؟

شما: چه فرقی می‌کنه؟

دوست اصفهانی : فرق می‌کونِد دادا! فرق می‌کونِد

شما: خب، سورمه‌ای

دوست اصفهانی : مبارکِس، خَبِریِه؟

شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری یا نه؟

دوست اصفهانی : اگه خبری نیس کتا شلواری سورمِی می‌خَی چیکار؟

(و آخرش هم جوابتون را نمی‌دهد