ادامه ی مطلب یعنی دفتره 


عصبانیعصبانیعصبانی 

د من چقدر باید برای شما زحمت بکشم ؟

اگه همه ی شما قبول بشید یا رد بشید یه ریال به حقوق من اضافه نمیشه 

عصبانیعصبانیعصبانی

د کی میخوای یاد بگیری خو

عصبانیعصبانیعصبانی

دشمن  سرش خورده به در افتاده زمین بعد تو توی اون لحظات حیاتی نشستی و میخندی ؟

عصبانیعصبانیعصبانی

خوب باید بلند میشدی و میگرفتیش زیر لگد

عصبانیعصبانیعصبانی

اونوقت بعدش وقتی همه تعجب میکردن وقت خندیدن بود .

عصبانیعصبانیعصبانی

پس من اینهمه سر کلاس دارم برای کی گچ میخورم ؟

عصبانیعصبانیعصبانی

جلسه ی بعد باید با یکی از اولیات بیای

عصبانیعصبانیعصبانی