قلب تشریف ببرید ادامه ی مطلب قلب


اصلا ما پسرا کلا نافمونو با نظم بریدن اونم چند بار

اینم عکسی که از عمو زنجیر باف گرفتن

نون شیر مال هم به این دلیل اسمش نون شیر ماله

شرح سر خود

من اگه جای این شلواره بودم حتما میگو*دم تا حالشون جا بیاد

ببینید آدم باید اینطور جاها اینطور شوخی هایی بکنه

به مرگ خودم جو خورده شدن گرفتتش ها ببینید چه ترسیده

اینم خو شرح نمیخواد

آره ! وای چه خیارشور گنده ای و ... یکی به من بگه چطور اینو چپوندن تو بطری ، البته من میگم شاید این بطریه این خیارو دیده و بهش گفته قدت تو حلقم و بعد اینطوری شده 

قلب