در این در گه که گه گه که که که که شود ناگه

مشو غره به امروزت که از فدا نئی آگه

اگه نتونستی حالا فینگلیشش رو بخون

DAR IN DARGAH. KE .GAH. GAH. KAH .KOHO. KOH .KAH .SHAVAD NAGAH

بقیشم که معلومه