یه عده بنده رو مورد فحاشی قرار دادن که پیام تبریک سال نوی شما چرا مختصر بوده پس دوباره اینجوری تبریک میگم .

فروردین ٩٠ مبارک

اردیبهشت ٩٠ مبارک

خرداد ٩٠ مبارک

تیر ٩٠ مبارک

مرداد٩٠ مبارک

شهریور ٩٠ مبارک

مهر ٩٠ مبارک

آبان ٩٠ مبارک

آذر ٩٠ مبارک

دی ٩٠ مبارک

بهمن ٩٠ مبارک

اسفند ٩٠ مبارک

فروردین ٩١ مبارک

اردیبهشت ٩١ مبارک

مبارک ... مبارک ... مبارک ...

دیگه خوبه ولم میکنین؟