قصد فقط عجیبی قضیه است نه خدایی ناکرده دست انداختن هموطنان مشهدی تازه مطمئن نیستم این واقعا درست باشد

Mibaram=Moborom

Man Beram?=Moborom

Barande Misham=Moborom

Miboram=Moborom

Moo Bur Hastam=Moborom