تلفن زنگ زد و خانوم گوشی را برداشت ، صدای زنی از آن سوی خط آمد :
- سلام خانوم
- سل...ام
-من از آزمایشگاه تماس می گیرم
- بفرمایید ، امرتون؟
...-میخواستم بگم متاسفانه آزمایشهای همسرتون با یکی دیگه قاطی شده و ما الان دو تا جواب آزمایش متفاوت داریم
-اوا ! یعنی چی خانوم؟ این چه وضعشه؟
- متاسفم! ولی کاریه که شده
-حالا جواب آزمایشا چی هست؟
-یکیشون آلزلیمر داره و یکی دیگشون ایدز
- وای ! حالا من باید چیکار کنم؟
- نگران نباشین ، من واسه همین تماس گرفتم ، میخواستم بگم همسرتون رو از خونه بندازین بیرون ، اگه تونست برگرده دیگه باهاش رابطه جن سی برقرار نکنید