یکی لکنت زبان داشته، زنگ می‌زنه اورژانس که بیاد جنازه همسیاشونو که مرده ببره .....
میگه؛ اااالو اااوورجانس، این ههههمسایمون ممممرده یه آمبولانس بفرستین .....
طرف میگه آدرستون؟
آقا تا میاد آدرسو بگه زبونش بند میاد میگه ظظظظظظ.....
طرف میگه ظفر منظورته؟
میگه ننننننننه .....
طرف فکر میکنه سرکاره قطع میکنه.
٢ هفته بعد همین اتفاق میوفته بازم طرف میگه آدرستون؟
آقاهه باز زبونش بند میاد میگه؛ ظظظظظظ .....
طرف میگه ظفر؟
میگه ننننننننه .....
باز مامور اورژانس فکر میکنه سرکاره قطع می‌کنه.
٣ ماه رد میشه، باز طرف زنگ میزنه. میگه اااااووووورژانس؟ این هههمسایمون ممممرده محلللمون بوی گند گگگرفته یه آمبولانس بببفرستین .....
طرف میگه آدرستون؟
باز زبونه یارو بند میاد میگه ظظظظظظ .....
از اونور میگن آقا منظورت ظفره؟
طرف میگه آآآآآره بااااااااابااااا کککشوندم آوردمش ظظظظظظفر ببببیا بببرش!!