وبلاگ من قراره طنز باشه اما اینها یه سری جمله قصار هستن و پرتشون میکنم توی ادامه مطلب که اگه مایل بودید بخونید.زبان


در روزگاری که خندهء مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند! 
 
.
.
.
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی میکنند
مابقی یکسال را نود بار تکرار میکنند! 
.
.
.
نصف اشتباهاتمان ناشی از اینست که وقتی باید فکر کنیم ، احساس میکنیم؛
و وقتیکه باید احساس کنیم ، فکر میکنیم!
.
.
.
 .
.
.
.
وفادارترین زنها نه موطلاییها هستند، نه مو خرماییها و نه مومشکیها؛
بلکه مو خاکستریها هستند!
چارلی چاپلین
.
.
.
همیشه جوری زندگی کن، که «ای کاش»، تکیه کلام پیریت نشود. 
.
.
.
دنیای بیرحمیست!
چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان میشویم!

چاره، کم کردن رابطه ست؛ که لااقل به مفت نفروشندمان.
 
.
.
.
چه داروی تلخیست وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل. 
 
.
.
.
رابطه ای را که مرده ، هر پنج دقیقه یکبار، نبضش را نگیر!
 
.
.
.
مشکلات امروزت برای امروز کافیست، مشکلات فردا را به امروز اضافه مکن! 
.
.
.
اگر حق با شماست به خشمگین شدن نیازی نیست؛
و اگر حق با شما نیست ، هیـچ حقی برای عصبانی بودن نداری! 
.
.
.
ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و درآب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کردن را.
 ریچارد نیکسون
.
.
.
فریب مشابهتِ روز و شب‌ها را نخوریم!
امروز، دیروز نیست!
و فردا امروز نمیشود! 
.
.
.
یادمان باشد که : آنهنگام که از دست دادن عادت شود،
بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست. 
.
.
.
اگر روزی حس کردی در یکزمان، عاشق دونفرهستی، دومی را انتخاب کن؛
چون اگرعاشق اولی بودی، به دومی دل نمیدادی!
.
.
.
زنده بودن حرکتیست افقی از گهواره تا گور؛
و زندگی کردن حرکتیست عمودی از زمین تا آسمان. 
.
.
.
برای اینکه دوست بداری وقتِ زیادی لازمست، اما برای متنفرشدن، گاهی فقط یک حادثه یا یک لحظه کافیست. 
.
.
گاه در زندگی، بجائی میرسی که میبینی داری تاوان دعاهای مستجاب شدهء خودت را میدهی!   
.
.
.
بیاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد؛
اما هرزمان که تنهء جماعتِ نادان تکانم داده، شنیده ام که: «مگه کوری؟!»!
.
.
.
مادامیکه داری زندگی ِتلخ ِدیگران را شیرین میکنی، بدان که داری زندگی میکنی. 
.
.
.
«هیچ انتظاری از کسی ندارم!» نشاندهندهء قدرت من نیست !
بازتابِ خستگیم ازاعتمادهایی شکسته است.
.
.
.
برای زنده ماندن دوخورشید لازم است .یکی درآسمان و دیگری در قلب. 
.
.
.
در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا،
هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند،
امـا خوب، همیشه زیباست.