فقط   18 بقیه در ادامه مطلب

 


2-20=18

3+15=18

6+12=18

حتی

17+1=18

و نیز

22-40=18

اگه خواستید بگید تابعدا بیشتر واستون بگم