آب را بگذارید کاملا به جوش بیاید بعد مثل آدم قشنگ و درست چای خود را دم کنید

                               موفق باشید داش دیوونه