روزنامه سعودی سعود الساعد ادعا کرده که این عکس را یکی از عکاسان مجله از یک پری زیبای دریایی گرفته است البته هنوز هیچ یک از زیست شناسان در این باره نظری نداده است و همگی سکوت اختیار کرده اند . قضاوت با شماست . عکس در ادامه مطلب .