کلمه ی زندگی با “زن” آغاز میشود !

و .. مردن با “مرد”