باعث افتخارم نیست ولی احساس سرشکستگی هم نمیکنم که بگویم من تقریبا توی یه همچین جوی بزرگ شدم . (البته  دهه 60 ی هم نیستم من دهه 50 ی هستم)