خداوندا ای آفریدگار پاک

امسال را برای تمامی هموطنان من سالی پر ازخیر و برکت قرار ده.

ای بزرگ یزدان پاک

مهر خود را  بر هم میهنان من روا دار

ای هستی بخش

مگذار در این سال اشکی بر گونه روان گردد

ای ایزد پاک سرشت

مپسند که هیچ یک از هموطنان من در دام غم باشد

ای بخشنده مهربان

از گناهان ما که تنها حاصل جهل ماست درگذر

سال جدید بر همه شما مبارک باد