میگم مردتیکه میمردی اینو زودتر کشف می کردی موقعی که من بچه بودم زمان حموم دادنم تا انتهای راست روده ام میسوخت . اه اه اه از این شانس . البته اینها هم بعدا سوسول میشن ها . مگه نه؟