منکه از این پیام چیزی نفهمیدم ولی یه چیزی کلی منو خندوند اونم عید شما مبارک گفتنش بود مردتیکه نکرده بود سه دفعه واسه خودش درست تکرارش کنه واسه یه لحظه فکر کردم عوض فارسی داره با زبون مریخی حرف میزنه