به نظر من آدمها دو دسته هستن :   یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و ... یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و ...   یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و ... یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبل و ...   یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و ... یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و ...   یا از من هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و ...یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و ...   یا از من شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و ... یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و ...   یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و ... یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و ...   یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و ... یاکوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و ...   یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و ... یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق 

کلا بگم من خودمو محور سنجش اخلاق بشری میدونم شما چطور؟