حد اقل مردک اون خط ریشو هم نمیذاشتی که دیگه اصلا شک نکنیم پسری 

حد اقل مردک یه روسری سرت میکردی که همه بگن وای چه دختر نازیه

حداقل مردک یه رژ لب هم دستت میگرفتی که بقیه فکر کنن  از این مانگن های تبلیغاتی هستی

حد اقل مردک یه گوشواره بزرگتر می انداختی تا بقیه فکر کنن مایه داری بیان خواستگاریت

حد اقل مردک موهاتو بلند میذاشتی تا بیشتر بفهمیمیم چقدر خانم خانومهایی

حد اقل مردک دلت برای اون ننه بابای بیچارت میسوخت که وقتی دنیا اومدی کلی گشتن تا اسم پسرونه واست پیدا کنن

حد اقل مردک  ...