این مطلب صرفا متعلق به خانم رامینا تهرانی است 

رامینا خانم لطفا به ادامه مطلب بروید و همان کاری را که خودتان می دانید انجام دهید

در ضمن من فعلا نمی توانم بیایم شما بیایید

بقیه اش را هم در ادامه مطلب بخوانید فقط فورا جواب بدهید تا متن را سریع پاک کنم


فضضضضضضضضضضضوووول ل ل ل ل                                          د چقدر تو فضولی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                              اسم تو رامیناست ؟ فامیلت تهرانیه ؟ حالا به فرض محال هم که باشه منو میشناسی؟ همینه دیگه ، آره همینه که پشت سرت بهت میگن فضول چه . نیشت رو ببند فضولی کردی نیشتم بازه ؟ اصلا پاشو یه پاتو بگیر بالا تا نگفتم هم حق نداری بیاریش پایین اگه می خوای بیاریش پایین تو قسمت نظرات بنویس تا حالا میدونستی اینقدر فضولی یا نه بعد بیار پایین . واه واه واه از این فضولی