طبق تحقیقات روانشناسان دانشگاه برکلی اگر شما خانم هستید وبا دیدن این عکس به رویایی شیرین فرو رفتید و هم اکنون در حال لبخند زدن هستید
شک نکنید که ترشیده اید