دو سر ورقه رو با احتیاط گرفتم و دادم به مراقب,گفتم:
مراقب باش نریزه!!
اونم با احتیاط گرفت و پرسید:
مگه توش چیه؟
گفتم:

.
.
.
ر....دم...!!!

 

مردم آزاری یعنی بری مهمونی، دخترشون برات شربت بیاره، آروم بگی :خودتون درست کردین؟؟ ، اونم با عشوه بگه : بله، نوش جان، تو بگی : پس نمی خورم ، مرسی !!!

 

 

سه تا چیز هست که هیچ وقت آدم نمیتـونه فراموششـون کنه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
صبحـانه ، نـاهـار ، شـام

 

مامانم داشت تعریف میکرد:
"نوزاد که بودی چند دفعه از رو صندلی پرت شدی پایین!
یه دفعه رو صندلی جلو گذاشته بودمت بعد ترمز زدم دیدم کف ماشینی!"
وقتی تعریف میکرد چنان ذوق داشت که اگه بابام اون لحظه واسش یه سرویس طلا میخرید ذوق نمیکرد :|
و من تازه فهمیدم چرا در درک بعضی از درسا ناتوانم

(از یادداشتهای یک معلول ذهنی