به نظر شما اگه این نقاشی قرار باشه یه نماد بین المللی باشه باید نماد چه حالتی باشه؟

به نظر من نفخ