بد شانسی یعنی اینکه یه کبوتر دنبالت کنه تا روت ...