بچه میره پیش مامانش می پرسه:
مامان تو زنی یا مردی؟
مامان:زنم دیگه پس چیم؟!
بچه: بابایی چی؟اونم زنه؟
مامان: نه بابایی مرده!!!
بچه: راست میگی مامان؟
مامان: آره برای چی؟
بچه: هیچی ولش کن... دیگه کی زنه؟
مامان: خاله بتی....خاله آرزوو.....خاله نسترن....مامان بزرگت..
بچه: دایی سعید هم زنه؟
مامان: نه اون مرده..
بچه:از کجا فهمیدی زنی؟
مامان: فهمیدم دیگه، از قیافم...
بچه:چی؟!؟!؟! از قیافت؟یعنی چی؟
مامان:یعنی از اینکه خوشگلم...
بچه: یعنی هرکی خوشگله زنه؟
مامان:آره دخترم....
بچه:بابا از کجا فهمید مرده؟
مامان: اونم از قیافش....چون ریش داره ریشاشو میزنه زیاد خوشگل نیست دیگه!!!
-: یعنی زنا خوشگلن مردا زشتن؟
-: آره.....تقریباً....
-: ولی بابایی از تو خوشگل تره....
-: اوّلا تو نه شما بدش بابایی کجاش از من خوشگل تره؟
-: چشاش....
-: یعنی من زشتم مامان؟
-: آره....
-: مرسی.....
-: ولی دایی سعیدم از خاله بتی خوشگل تره...
-: از این استثنا ها هم بعضی وقتا میشه....
-: چی؟ اونی که الان گفتی چی بود؟
-: استثنا؟ یعنی بعضی وقتا اینجوری میشه....
-: مامان من مردم!!!!
-: نه تو زنی!!!!
-: یعنی من زشتم!!!
-: نه عزیزم تو ماهی فقط الان کودکی!!!
-: یعنی من زن نیستم؟
-: چرا جنسیتت زنه ولی الان کودکی!!
-: یعنی چی؟
-: ببین مامان، همه ی آدما یه شناسنامه دارن که جنسیتشون تو شناسنامه معلوم میشه و جنسیت تو توی شناسنمت زنه!!!
-: یعنی منم مامانم؟
-: آره تو مامانه عروسکاتی!
-: نه یعنی مامان واقعی ام؟
-: آره دیگه...تو مامان واقعی کوووچوولووو واسه عرووسکاتی...
-: مامان مسخره نشو....من چیم؟
-: تو کودکی!
-: کی زن میشم؟
-: وقتی بزرگ شدی!
-: من نفهمیدم کیا زنن؟
-: ببین یجور دیگه میگم....کی به تو شیر داد که بزرگ شی؟
-: بابا!
-: بابات کی به تو شیر داده؟!!!!؟!؟!؟!؟!؟
-: خوب هر شب بابا تو اون لیوان سبزه به من شیر میده بخورم!
-: نه الانو نمیگم وقتی کوچیک بودی؟
-: نمیدونم!
-: نمیدونم چیه؟من دادم دیگه!!!
-: کی؟
-: ای بابا زنها سینه دارن که باهاش شیر میدن ولی مردا ندارن!!!!
-: بابا هم سینه داره!!!!!!
-: آره سینه داره ولی باهاش شیر نمیده فهمیدی؟
-: خوب منم سینه دارم ولی شیر نمیدم پس مردم....
-: ای بابا ببین مامان جون خودت بزرگ بشی میفهمی!!!
-: الان میخوام....
-: هرکی روسری سرش کنه زنه هرکی نکنه مرده!!!!
-: یعنی تو الان مردی وقتی میریم پارک زن میشی!!!
-: نه ببین من چیه تو میشم؟
-: مامانم.
-: آفرین مامانا همشون زنن باباها مردن!!!
-: آهان فهمیدم!!!
_________________________________
نیم ساعت بعد
بچه:مامان یه سؤال بپرسم؟
مامان: آره ولی در مورد مرد و زن نباشهااا!
-: نه نیست! در مورده اون ماهیه..
-: خوب بپرس.
-: اون ماهیه مرده یا زن؟؟؟؟؟؟