برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:
400عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از 6 ساعت بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:
>>>>
>>>>·      اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش ممیزی بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداریبگذارید.
>>>>·        اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید
>>>> .
>>>>·      اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.
>>>>
>>>>·      اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید