این یارو جوری افطار کرده که فکر کنم دفعه بعدی که گشنش بشه صبح عید فطره .