دوستان عزیز توی این سه روز به احترام تنها مردی که میشناسم یعنی علی من طنز نمینویسم ولی بعدش می خوام واستون بترکونم یعنی یه چیزی اومده تو ذهنم که فکر نکنم به خواب دیده باشید .

قلب