دوستان بگذارید من هم مطلبی جدی بنویسم 

 

احترام به علی نه به دین خاصی ارتباط دارد و نه هیچ فلسفه و منطقی میتواند در برابرش سر تعظیم فرود نیاورد . چرا که او انسان بود ولی آیینه ی تجلی خداوند هم بود . انسانیت بزرگترین انسانها بر روی پله ی اول نشسته و علی بر منبر انسانیت است . 

چون اوج کمال بشری میبینم

چون جمع صفات آدمی میبینم

در دورنمای عالم انسانی

کوتاه سخن فقط علی میبینم

 

معینی کرمانشاهی

پس ای انسان شهادت علی را به تو تسلیت میگویم