دوستان مبادا آذربایجانمان را فراموش کنیم !!!!

وقت آنست که یک لقمه نانمان را با هم قسمت کنیم .

تصاویر را در ادامه مطلب ببینید .