اگه یه کم انگلیسی بلدید یه سر به این آدرس بزنید جالبه

http://www.learnenglish.org.uk/games/magic-gopher-central.swf