خاطره ی استاد روشنک خیلی قشنگه بد نیست اگه برید و بخونیدش اینم آدرس:

 

 

http://jaei-digar.blogfa.com/