-خانم ها مثل رادیو هستند
هر چی می خواهند می گویند ولی هر چه بگویی نمی شنوند
               

-خانم ها مثل شبکه اینترنت هستند
از هر موضوعی یک فایل اطلاعاتی دارند

-خانم هامثل چسب دوقلو هستند
اگر دستشان با گوشی تلفن مخلوط شد, دیگر باید سیم را برید

-خانم ها مثل موتور گازی هستند
پر سر و صدا , کم سرعت , کم طاقت 

-خانم ها مثل رعد و برق هستند
اول برق چشمهاشون می رسه , بعد رعد صداشون

-خانم ها مثل لیمو شیرین هستند
اول شیرین و بعد تلخ می شوند

-خانم ها مثل موبایل هستند
هر وقت کاری مهم پیش می آید در دسترس نیستند

-خانم ها مثل گچ هستند
اگر چند دقیقه مدارا کنید آنچنان سخت می شوند که هیچ شکلی نمی گیرند

-خانم مثل فلزیاب هستند
هرگاه از نزدیکی طلافروشی رد می شوند عکس العمل نشان می دهند

-خانم ها خیلی زرنگ هستند
آنقدر جنگیدند تا جایزه صلح را گرفتند