من فقط شیطون میرفته تو جلدم ؟

هیچکس تنها نیست

برید به وبلاگ اشکان

ببینید یه پسر درسخون و سر به راه چه کارا میکرده

برید ها

هر کس نره دیگه حق نداره به من بگه شیطون میرفته تو جلدت 

 اشکان تو دیگه چرا ؟ شیطان

خود دانید اینم آدرسش

http://www.realboy01.blogfa.com/