امروز بابابزرگم زنگ زده خونه با من صحبت میکنه
یهو برگشت بهم گفت : نمیدونم چی شده تازگی ها خیلی آشغال شدی!!!!!!!!!!
من :جان!!!!!!!!!!! چی کار کردم مگه؟؟؟
میگه: کاری نکردی عزیزم زنگ زدم به موبایلت آشغال بود!!

 

 

 

 

 

یکی رفت انگلیس. صبح پاشد با زنش رفت بیرون توی خیابون.

یه مرده از کنارشون رد شد و گفت: «گود مورنینگ سر». اون جواب داد: «سر مورنینگ گود»!

زنش پرسید اوا آقا جعفر چی شد؟

گفت هیچی! این یارو انگلیسیه گفت: «سلام علیکم» و منم بهش گفتم: «علیکم سلام»

 

 

 

 

 

 

 

یارو تابستون پتو میندازه روش بهش میگن مگه خری میگه مگه از زیر پتو هم معلومه

 

 

 

 

 

 

 

قانون بیست و هفتم نیوتن: وقتی می‌ری دستشویی، منتظر جاذبه زمین نباش، زور بزن!

 

 

 

 

 

دستم و بریدم رو لباسم یه لکه خون ریخته، شستمش پاک نشده به مامانم میگم خون با چی پاک میشه؟از اون اتاق داد زده خون فقط با خون پاک میشه!

 

 

 

 

 

 

ولی خداییش بیایم ظاهر بین نباشیم .....

بعضیا ممکنه در ظاهر بیشعور بنظر بیان اما وقتی باهاشون میگردیم و بیشتر میشناسیمشون می بینیم که باطنن هم بیشعورن !!!

 

 

اگر فکر می کنی که دارم خودم را از چشمت می اندازم، مطمئن باش که تو مدت هاست از تمام حواس پنجگانه ام افتاده ای...!

 

 

 

 

یه بارم تو عروسی مثلا اومدم به یکی شاواش بدم، پول رو دور سرش چرخوندم بعد گذاشتم تو جیبم.

 

 

 

 

رفتم آرایشگاه 
اصلاح کامل .. گفت : ۳ تومن.
یه بار گفتم قسمتای جلو موهامو دست نزن .. گفت : ۳ تومن
یه بار دیگه گفتم فقط موهای رو گوشم رو کوتاه کن .. گفت : ۳ تومن
هوس کردم برم یه نصف تیغ ازش بخرم، ببینم قیمت چنده؟

 

 

 

 

 

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ: ﺑﺪﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ !!!
ﻣﻦ: ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺭﻣﺰﺷﻮ ﺑﺰﻧﻢ!
Delete SMS
Delete Video
Delete picture

Delete music
Delete private
Delete number
FORMAT MeMoRy CARD
ﻣﻦ: ﺑﯿﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﺗﻮﻥ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﻢ!
ﺑﺎﺑﺎﻡ: ﻧﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺳﺎﻋﺘﻮ
ﺑﺒﯿﻨﻢ!
ﻣﻦ: :|
ﺑﺎﺑﺎﻡ: :)

 

 

 

 

 

 

انقد جملات شکست عشقی خوندم
که دیگه کم کم داره باورم میشه یکی منو ول کرده رفته ...

 

 

 

 

 

بــابــا آب داد.

بــابــا را ایــزوگــام کــردیـم.

بــابــا دیگــر آب نـــداد.

 

 

 

با دوستم بحثم شد ... بلند جلو همه داد زدم " حیف تو که با من دوستی "
یعنی نمیدونسم اعصاب خوردیمو ادامه بدم یا همرا بقیه بخندم !!!