برای دیدن به ادامه ی مطلب بروید قلب


فرض کن بری در یخچال رو باز کنی ببینی همه ی سیبها این شکلی شدن و دنبالت کننقهقهه

گل همه رنگش خوبه بچه زرنگش خوبه

ویندوز با ترجمه اصفهانی

 

این پلیسها دنبال موش میگردند موش را شما پیدا کنید .

شرح در تصویر 

به امید آنکه همیشه یخچالتان این شکلی باشد

شرح در تصویر

ماشین حساب رو بیارید

نام بیماری این فرد خهپ است که مخفف (خویش هیتلر پنداری) میباشد .

اگه فردا که از خواب بلند میشید یه درخت این شکلی وسط  پذیراییتون در اومده باشید چکار میکنید ؟

الف) جیغ میزنم وای مامان

ب) جیغ میزنم وای بابا

ج) جیغ میزنم وای همسر

د)جیغ میزنم وای تمام موارد بالا

ه) باهاش منطقی صحبت میکنم که کارش درست نیست

و) خوشحال میشم و باهاش عکس یادگاری میگیرم

ز) خاک بر سرت داش دیوونه ی احمق

 

 

میدونم جواب همتون مورد آخره قهقهه

 

موفق باشید