خانومهای گرامی روز دختره نه روز زن پس نرید هی به شوهرتون بگید امروز روز دختره که از کادو خبری نیست . خوب بعد از این یاد آوری مهم روز دختر مبارک .