هلو دیدین؟

؟

؟

؟

?

?

?

?

?

?

?

?

?

نه میخوام بدونم هلو به معنای واقعی دیدین؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

ندیدین؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

خوب حالا ببین.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.