اگر تفریح و خنده ی بیشتری را دوست دارید به این آدرس بروید (واقعا جالبه)

http://neshat2012.blogfa.com/

به اسم در بازه بیاین توی لینکام هستن .

 

یکی از فامیلهای دورمونه .